Troškovi isporuke

Troškovi isporuke robe:

Isporuka za robu u vrednosti od 20000 dinara i preko tog iznosa je besplatna!

Do 0,5kg(dokumenta).- 370din.

0,5- 1kg.-  430din.

1- 2kg.-     500din.

2- 5kg.-     660din.

5- 10kg.-   870din.

10- 15kg.- 1150din.

15- 20kg.- 1250din.

20- 30kg.- 1500din.

30- 50kg.- 1970din.

Svaki naredni kilogram preko 50 kg je 38,00 dinara sa PDV-om.

Posebne usluge:

  *Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu  po masi, dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 120,00RSD sa PDV-om;

  *Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine;

  *Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga,  naplaćuje se 1% od otkupnog iznosa, a minimalno 120,00 dinara sa PDV-om.

  * vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 120,00 dinara sa PDV-om;

  * Plaćeni odgovor 120,00 dinara sa PDV-om;

  * Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 120,00 dinara sa PDV-om;

  * Dostava se vrši dva puta. Drugi pokušaj je uračunat u cenu usluge.

  * Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 40,00 dinara sa PDV-om po radnom danu;

  * Za gabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu premašuju dimenzije koje su date za standardne pošiljke (maksimalna dimenzija ne sme biti veća od tri metra za bilo koju dimenziju ili četiri  metra za zbir dužine i najvećeg obima merenog u pravcu različitom od dužine) kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (kabaste pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika), i koje zahtevaju izdvojeno rukovanje i posebnu manipulaciju na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi pošiljke dodaje se dopunska poštarina od 1.000,00 dinara sa PDV-om.

  * Za pošiljke velikih zapremina (preko 50 kg težine, i/ili 0,5m3 zapremine), na primer kockastog oblika i sl. primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati masom pošiljke u kilogramima.